ثبت نام گروه ها


توضیحات نحوه تنظیم گزارش عملکرد:

۱- گزارش عملکرد میبایست تحت فایل pdf در قطع A4 تنظیم و بارگذاری شود.
۲- صفحه اول گزارش عملکرد میباست به ترتیب شامل موارد زیر باشد:
الف- نام گروه
ب- نام مسئول گروه
پ- توصیف مختصر درباره حوزه فعالیت و اهداف گروه(به میزان حداکثر 100کلمه)
۳- در صفحات دوم و به بعد ، در هر صفحه A4 فقط سه عدد گزارش برنامه (رویداد) یا محصول فرهنگی هنری ثبت شود.
(بعنوان مثال گزارش انواع همایش دوچرخه سواری)
۴- هر برنامه یا اثر دارای یک عکس رنگی همان رویداد یا محصول باشد.
۵- توصیف مربوط به هر رویداد یا محصول شامل (بترتیب) تاریخ ، شهر ، مناسبت ، نام و نوع برنامه یا محصول ، تعداد شرکت کننده ، نام برگزار کننده یا خالق محصول ، اسامی همکاران و حامیان برگزاری رویداد یا محصول باشد.
۶- توصیف هر رویداد یا محصول حداکثر در ۳ خط باشد.
۷- لازم است کلیه تصاویر و گزارشات در سایه اصول فنی ، ایمنی و هنجاری جامعه (منجمله پوشش مناسب) باشد.